1. Etapa: vytvorenie siete

Podpis dohody o spolupráci partnerov (31.1.2011 v Rabči)

Dňa 31.1.2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých partnerov, ktorí sa podieľajú na spoločnej realizácii projektu pod názvom „Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete“, číslo projektu WTSL.02.03.00-82-281/10. Hostiteľom bol pán riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Rabči - Mgr. Ján Pienčák, ktorý privítal všetkých účastníkov pracovného stretnutia a spolu s vedúcim partnerom Informačným centrom mladých Orava v zastúpení PhDr. Jany Tholtovej. Tento deň bol výnimočný tým, že všetci partneri vrátane poľského partnera Zespol Szkolno-Przedskolny w Źywcu , v zastúpení p. Stanislawom Kubíkom podpísali Partnerskú zmluvu ako východiskový dokument pre začatie a realizáciu uvedeného projektu.

Pracovný workshop partnerov projektu (4.3 – 5.3.2011)

Realizácia danej aktivity má za cieľ :
• zoznámenie sa partnerov projektu,
• rozdelenie úloh v projekte,
• dohodnutie spôsobu komunikácie medzi partnermi,
• príprava aktivít 1.etapy projektu.

Dňa 4 a 5 marca 2011 na Oravskej priehrade, Hotel Altis sa uskutočnil pracovný workshop všetkých partnerov participujúcich na realizácii projektu „Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete“. Cieľom workshopu bola príprava jednotlivých aktivít, zabezpečenie publicity projektu, projektové a finančné riadenie projektu, rozdelenie úloh každého partnera, metodika práce.
Rokovanie bolo veľmi tvorivé, náročné, efektívne a každý partner pristupoval k jednotlivým aktivitám veľmi zodpovedne. Ako vedúci partner oceňujeme splnenie všetkých úloh a naplnenie pracovného programu

Pozvánka pracovny workshop.pdf
Prezentácia projektu.ppt

Predstavím Ti miesto kde žijem

Informačný leták, ktorý zachytáva región Orava, Źywiec a predstavuje jeho krásy, zvláštnosti s cieľom vzbudiť záujem o návštevu daného regiónu.
Leták bude predstavený na úvodnej konferencii projektu.

Nauč sa moju reč

Krátky slovník, ktorý zachytáva 100 najbežnejších fráz v obrázkovom prevedení, ktorého cieľom je uľahčiť dorozumievanie sa v prihraničnom priestore slovensko-poľskom.
Slovník bude predstavený na úvodnej konferencii projektu

Úvodná konferencia projektu ( 28.4 -30.4.2011)

Hlavným zámerom úvodnej konferencie je priblížiť a prezentovať športové aktivity podporujúce zdravý životný štýl.

V dňoch 28.4 – 30.4.2011 v kongresovej sále Hotela Altis na Oravskej priehrade prebiehala úvodná konferencia projektu. Konferenciu otvorila PhDr. Jana Tholtová, riaditeľka ICM Orava ako zástupca lead partnera projektu a zároveň privítala všetkých zúčastnených. Prítomným účastníkom sa prihovorili: starosta obce Rabča – Ing. Dušan Ratica, riaditeľ Základnej školy a materskej školy v Rabči – Mgr. Ján Pienčak a taktiež zástupca cezhraničného partnera riaditeľ Zespolu Szolno-Przedskolneho w Źywcu p. Stanislav Kubík.
Konferencia prebiehala podľa programu, pričom na úvod sme priblížili účastníkom Program cezhraničnej spolupráce PL – SR, predstavili sme projektový zámer a aktivity projektu. Jednotliví partneri projektu sa predstavili a priblížili tak svoju doterajšiu činnosť. V rámci projektu sme úvodnou konferenciou zavŕšili realizáciu 1. Etapy projektu. Výstupom tejto etapy bola tvorba materiálov: „Nauč sa moju reč“ a „Predstavím Ti miesto, kde žijem“ – Orava, Źywiec. Partnery z Rabče a Źywca formou prezentácie oboznámili prítomných s činnosťou na týchto aktivitách, predniesli výstupné materiály na konferencii.
Ďalšia časť konferencie bola venovaná zaujímavým športovým aktivitám zameraným na podporu aktraktivity športu pre mladých.
1. Predstavili sme ukážky TAEBA a ZUMBY, ako súčasť preventívnych programov pred počítačovou závislosťou, podpora psychického a fyzického zdravia. Ukážky daných programov neboli ponímané teoreticky, ale prakticky, čiže priamym zapojením prítomných do cvičenia.
2. Predstavenie lanových techník spojené so zlaňovaním na priehradnom múre Oravskej priehrady. Táto adrenalínová aktivita mala za cieľ odbúranie stresu a možnosť odmerať si svoje hranice.
3. Zábava a hry poľských partnerov – boli zamerané hlavne na pedagogiku zábavy s elementami klanzy – čo bolo pre slovenských účastníkov príjemným spestrením nových prezentovaných metód práce s deťmi. V ďalšej časti predstavili zaujímavé kolektívne tance, kde sa snažili všetkých účastníkov zapojiť a naučiť ich.
4. Slovenský partner sa predstavil s programom na fit – loptách, pričom došlo k výmene rôznych cvikov aj s poľskými účastníkmi. Ďalej sme si vyskúšali rôzne druhy aerobiku.
5. Program obohatila tiež tanečná ZUMBA – ktorá bola príjemným spestrením
Program konferencie bol náročný z pohybového a kondičného hľadiska, pretože všetci účastníci boli stále v pohybe. Aj napriek tomu sme od účastníkov dostali len výborné ohodnotenie danej aktivity a ocenenie možnosti zapojiť sa do programu aktivne.

 

Pozvánka úvodna konferencia
Program
Prezentácia programu PL-SR
Prezentácia projektového zámeru
Prezentácia ICM Orava
Prezentácia ZŠ a MŠ Rabča
Prezentácia Zespol Szkolno-Przedskolny w Źywcu
Prezentácia Źywiec - Ako sme pracovali
Prezentácia Rabča - Ako sme pracovali

1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete1. Etapa: vytvorenie siete