Leonardo

Diseminácia dobrej praxe vo vzdelávaní

Informačné centrum mladých Orava vytvára možnosti pre vzdelávanie mladých ľudí ale aj dospelých, ktorí majú záujem zapojiť sa do systému celoživotného vzdelávania neustálym obohacovaním svojho potenciálu. Máme záujem etablovať sa na trhu ako fungujúce vzdelávacie zariadenie, ktoré bude poskytovať vzdelávacie služby širokej skupine účastníkov. Na zabezpečenie svojich aktivít preto venujeme pozornosť aj vzdelávaniu svojich odborníkov, ktorí poskytujú služby v oblasti poradenstva a vzdelávania. Pri vzdelávaní odborníkov využívame všetky dostupné zdroje vzdelávania. Projekt Leonardo dáva možnosti učenia sa priamym pozorovaním u partnerov, ktorí vykonávajú činnosti v poli vzdelávania a poradenstva. Priame pozorovanie, odovzdávanie know-how, výmenné stáže v európskom priestore obohacujú odborníkov, ktorí tak prinášajú pozitívnu zmenu v procesoch vzdelávania.


Realizáciou projektu:
- prispejeme k napĺňaniu princípov celoživotného vzdelávania, vytváraním aktivít podporujúcich samoučenie a prenos poznatkov získaných pozorovaním v domácom prostredí partnera.
- prispejeme k rozvoju vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným rastom
-podporíme rozvoj vzájomnej výmeny a spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania, s cieľom priniesť želaný výsledok práve účastníkom mobilít a prostredníctvom nich aj ich vzdelávacích zariadení.
- poznatky získané na mobilitách pomôžu pri zvyšovaní kvality celoživotného vzdelávania, podporia tvorivosť, súťaživosť
- prispejú k rozvíjaniu kultúrneho dialógu medzi zúčastnenými krajinami.

Aktivít projektu sa zúčastnia odborníci vzdelávania, poradenstva, ktorí spolupracujú s našou inštitúciou pri napĺňaní našich cieľov a aktivít, majú kvalifikáciu, profesijne sa venujú a zaoberajú otázkami vzdelávania a poradenstva.
Cieľom projektu je:
- nadviazať efektívnu spoluprácu s partnermi v partnerských inštitúciách v oblastiach vzdelávania a poradenstva
- prispieť k sebarozvoju odborníkov obohatením ich vedomostí, poznatkov získaných priamym pozorovaním na aktivite
- poukázať na metódy práce odborníkov v partnerských krajinách a preniesť získané poznatkydo praxe na domácej pôde:
a) z oblasti výberu a hodnotenia vzdelávacích aktivít pri mobilite v ČR
b) pri mobilite v Taliansku aktívna účasť na výbere a hodnotení účastníkov do vzdelávacích aktivít zameraných na oblasti:
- predstavenie vzdelávacích aktivít pre nezamestnaných s cieľom vrátiť ich čo najskôr na trh práce
- aktivity z oblasti cestovného ruchu, služieb a obchodu


Aktivity projektu:
1. mobilitná akcia v ČR, ktorej sa zúčastnia 5 odborníci v termíne: 10.4 – 15.4.2011
2. mobilitná akcia v Taliansku, ktorej sa zúčastnia 5 odborníci v termíne: 15.5 – 21.5.2011
Cieľom mobilitných akcií bude:
- získať poznatky o fungovaní partnerských inštitúcií, metodológii partnerov, prístupe ku klientovi
- oboznámiť sa s metódami práce a s rozdielmi v navštívených krajinách
- oboznámiť sa s ponukou vzdelávacích aktivít partnerov
Očakávaným výstupom projektu:
- osobný rozvoj odborníkov
- vybudovanie spolupráce inštitúcii v oblasti vzdelávania a poradenstva a vytvorenie priestoru pre ďalšiu spoluprácu
- výmena know-how a inovatívne prístupy v práci z oblasti výberu a hodnotenia vzdelávacieho procesu účastníkmi

- Správa z mobilitnej aktivity v Taliansku
- Správa z mobilitnej aktivity v Čechách

LeonardoLeonardoLeonardoLeonardoLeonardoLeonardoLeonardoLeonardoLeonardoLeonardo