Informačné centrum mladých Orava

Informačné centrum mladých Orava je občianske združenie so sídlom v Tvrdošíne, časť Medvedzie. Hlavným poslaním ICM Orava je podporovanie duševného a fyzického zdravia detí a mládeže. Pomáha rodinám v kríze, deťom v ohrození, ponúka alternatívne formy trávenia voľného času, snaží sa aktivizovať nezamestnaných uchádzačov na trhu práce, poskytuje infoservis a poradenstvo, ponúka širokú škálu ďalšieho vzdelávania prostredníctvom poradenských a rekvalifikačných kurzov. Súčasťou je realizácia programu primárnej a sekundárnej prevencie.

Program organizácie

 • infoservis a poradenstvo
 • kariérne, pracovno-právne a psychologické poradenstvo
 • vzdelávacie programy pre nezamestnaných uchádzačov na trhu práce
 • akreditované vzdelávacie programy pre cieľové skupiny
 • sociálna sféra – pomoc rodinám a jednotlivcom v kríze, letné výchovno-rekreačné
 • pobyty pre deti
 • sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
 • peer programy
 • preventívne skupinové aktivity v ZŠ a SŠ
 • vydávanie odborných broţúr a príručiek
 • publikačná a osvetová činnosť

Ciele

 • program pre deti a mládeţ
 • pomáhať nezamestnaným občanom
 • pomáhať ohrozeným deťom a rodinám
 • pomáhať jednotlivcom v kríze
 • realizovať program primárnej prevencie drogových závislostí
 • uskutočňovať akreditované vzdelávacie programy
 • uskutočňovať cyklické vzdelávanie a sociálno-psychologické výcviky na podporu
 • zdravia pre nezamestnaných uchádzačov

Cieľová skupina

 • študenti stredných a vysokých škôl
 • absolventi škôl
 • uchádzači o zamestnanie
 • pedagogickí zamestnanci
 • zamestnanci a manaţéri
 • začínajúci podnikatelia
 • deti a ich rodiny