Realizované projekty

PL-SK Spoločne hľadáme... 

 

                                         

 

 „Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete“
Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową“
WTSL.02.03.00-82.281/10

Cieľ projektu:
Sieťovaním inštitúcií z oblasti primárneho vzdelávania, zdravého životného štýlu dosiahnuť rozvoj poľsko-slovenského prihraničného regiónu. 

 

Doba realizácie: 01.01.2011 do 30.06.2012

 

Ukazovatele  a výsledky dosiahnuté v projekte:

 

 • Tvorba a distribúcia 300 ks spoločného informačného letáku „Predstavím ti miesto kde žijem“
 • Tvorba a distribúcia 300 ks spoločného detského slovníka „Nauč sa moju reč“ 
 • Realizácia aktivít projektu pre cieľové skupiny
  • 12 účastníkov pracovného workshopu 
  • 30 účastníkov úvodnej konferencie
  • 33 účastníkov na vzdelávaní pedagógov so zameraním na dieťa so ŠVVP
  •  34 účastníkov školy v prírode 
  •  34 účastníkov cezhraničnej olympiády
 • Zriadenie 2 fit tried
 • Tvorba a distribúcia 250 ks Manuálu pre prácu pedagógov
 • Tvorba a distribúcia 250 ks Manuálu zdravého životného štýlu

 

Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu  regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013

 

Projekty celoživotného vzdelávania 

Do roku 2010

 • Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave (2005 - 2007) [.PDF]
 • Učiaci sa región (2006) [.PDF]
 • Take a new look (2006-2008) [.PDF]
 • Si mladý, buď informovaný! (2008) [.PDF] [.PDF]
 • Leonardo da Vinci - Mobilita odborníkov vzdelávania, kariérovej prípravy a poradenstva (2009) [.PDF] [.PDF]
 • Mladý líder (2009) [.PDF]
 • Mládež v akcii, Taliansko (2009) [.PDF]
 • Inovatívne metódy v práci s deťmi v SR a PL (2010) [.PDF] [.PDF]
 • Realizované projekty zhrnutie [.PDF]