SCPPPaP Tvrdošín

Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne bolo zriadené na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 29.04.2015 pod číslom 2015-9886/19994:2-100B a zaradené do Siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike podľa §14, ods.6 písm.b) a v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.9.2015.

Cieľom SCPPPaP je poskytovať komplexnú, interdisciplinárnu a odbornú psychologickú, výchovnú, poradenskú, terapeutickú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži, ich zákonným zástupcom a pedagógom, za účelom optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho, profesijného a sociálneho vývinu.