Úvod

Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne bolo zriadené na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 29.04.2015 pod číslom 2015-9886/19994:2-100B a zaradené do Siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike podľa §14, ods.6 písm.b) a v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.9.2015.

Cieľom SCPPPaP je poskytovať komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vykonáva okrem činností uvedených vyššie aj činnosti:
a) preventívno-výchovné a odborno-preventívne,
b) metodicko-odborné,
c) tvorbu preventívnych programov.